General Terms

Algemene voorwaarden/ Terms and Conditions

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer/ Artile 1- Identity 

FLYING FOX BV
Antwserpse Steenweg 73
B-2620 Hemiksem
Telefoonnummer: +32472 23 22 98
E-mail: info@flying-fox.be
BTW: BE0723.681.564

Artikel 2 – Toepasselijkheid Article 2 – Applicability

 1. Het gebruik van deze website is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden.U wordt geacht hiervan kennis te nemen.
  The use of this website is subject to the following general terms and conditions. You are expected to take note of this.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Flying Fox BV en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Flying Fox BV en u als consument.
  These general terms and conditions apply to every offer from Flying Fox BV and to every agreement concluded between Flying Fox BV and you as a consumer.
 3. De consument erkent kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze te hebben aanvaard bij het plaatsen van zijn of haar bestelling.
  The consumer acknowledges these general terms and conditions and to have accepted them when placing his or her order.
 4. De algemene voorwaarden kunnen steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.
  The terms and conditions can always be adjusted, changed, supplemented or removed without notice or notification.

Artikel 3 – Het aanbod en de bestelling / Article 3 – Offer and order

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
  If an offer has a limited duration or is subject to conditions, this will be explicitly stated in the offer
 2. Producten en/of diensten worden zo duidelijk mogelijk beschreven. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Flying Fox BV gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Flying Fox BV niet. Kleuren op de website en/of het beeldscherm van de bezoeker/gebruiker kunnen steeds afwijken van het fysieke product.  
  Flying Fox BV kan steeds telefonisch of via email gecontacteerd worden voor extra informatie.
  Products and / or services are described as clearly as possible. The description is sufficiently detailed to enable a proper assessment of the offer by the consumer. If Flying Fox BV uses images, these are a true representation of the products and / or services offered. Obvious errors or errors in the offer do not bind Foxy Olive BV. Colors on the website and / or the screen of the visitor / user can always deviate from the physical product.
  Flying Fox BV can always be contacted by telephone or email for additional information.
 3. Flying Fox BV behoudt zich het recht om de productinformatie ten allen tijde aan te passen.
  Flying Fox BV reserves the right to change the product information at any time.

Artikel 4 – Prijs / Article 4 – Pricing

 1. De prijzen zijn in euro, inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.
  The prices are in euros, including 21% VAT and excluding shipping costs.
 2. Voor een bestelling geldt altijd de prijs die op het moment van de bestelling geldt. Indien korte tijd later een reeds aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak gemaakt worden op de terugbetaling van het prijsverschil.
  For an order always applies the price that applies at the time of the order. If a product that has already been purchased appears to have been discounted a short time later, no refund can be made for the price difference.
 3. Flying Fox BV behoudt zich het recht om de prijzen ten allen tijde aan te passen.
  Flying Fox BV reserves the right to adjust prices at any time.

Artikel 5 – De betaling / Article 5 – Payments

 1. Na de plaatsing van de bestelling zal een bevestiging met betalingsgegevens aan de consument meegedeeld worden.  Het totaalbedrag incl. BTW dient binnen de 7 werkdagen overgeschreven te zijn met vermelding van het ordernummer.
  After placing the order, a confirmation with payment details will be communicated to the consumer. The total amount incl. VAT must be transferred within 7 working days, stating the order number.
 2. Tot 7 werkdagen na het plaatsten van de bestelling worden de goederen gereserveerd voor de consument.  Indien binnen deze termijn de betaling niet ontvangen is, wordt de bestelling automatisch geannuleerd.
  The goods are reserved for the consumer up to 7 working days after placing the order. If the payment has not been received within this period, the order will be automatically canceled.
 3. Na ontvangst van de betaling zal de bestelling klaargemaakt worden.
  After receiving the payment, the order will be prepared.
 4. De geleverde producten blijven eigendom van Flying Fox BV tot ze volledig betaald zijn.
  The ordered products remain the property of Flying Fox BV until they are paid in full.

Artikel 6 – Levering en uitvoering / Article 6 – Delivery 

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Flying Fox BV kenbaar heeft gemaakt.  Indien dit niet juist blijkt te zijn, is dit de verantwoordelijkheid van de consument en kan het zijn dat er extra kosten in rekening moeten gebracht worden om dit te corrigeren.
  The place of delivery is the address that the consumer has provided to Flying Fox BV. If this proves to be incorrect, this is the responsibility of the consumer and it may be that additional costs must be charged to correct this.
 2. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
  If the delivery is delayed, or if an order cannot or only partially be executed, the consumer will be notified of this no later than 30 days after he has placed the order. In that case the consumer has the right to terminate the agreement without costs.
 3. In geval van ontbinding conform het vorige punt zal Flying Fox BV het totaalbedrag van de bestelling dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
  In the event of dissolution in accordance with the previous point, Flying Fox BV will refund the total amount of the order that the consumer has paid as soon as possible, but no later than 30 days after dissolution.
 4. De opgegeven levertermijnen zijn slechts indicatief. Flying Fox BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade veroorzaakt door niet (tijdige) levering.
  The specified delivery times are only indicative. Flying Fox BV cannot be held liable for damage caused by late delivery.
 5. Flying Fox BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventueel opgelopen schade door vertragingen buiten zijn wil om.
  Flying Fox BV cannot be held liable for any damage incurred due to delays beyond its control.

Artikel 7 – Herroepingsrecht / Article 7 – Right of withdrawal

 1. Bij de aankoop van producten of diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen schriftelijk te ontbinden binnen de 14 kalenderdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.
  When purchasing products or services, the consumer has the option to dissolve the agreement in writing within 14 calendar days. This reflection period starts on the day following receipt of the product by the consumer.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren, in de originele staat en verpakking en bijgeleverde documenten (leverbon) als dusdanig perfect verkoopbaar binnen de 14 dagen op eigen risico en op eigen kosten terugsturen naar Flying Fox BV, Antwerpse Steenweg 73, 2620 Hemiksem, Belgie. Binnen een termijn van 30 dagen zullen de teruggestuurde producten worden terugbetaald exclusief de verzendkosten die gemaakt zijn door de consument.
  During this period, the consumer will handle the product and the packaging with care. He will only unpack or use the product to the extent necessary to assess whether he wishes to keep the product. If he makes use of his right of withdrawal, he will return the product with all accessories supplied, in its original condition and packaging and accompanying documents (delivery note), as such, perfectly salable within 14 days at your own risk and expense to Flying Fox BV, Antwerpse Steenweg 73,2620 Hemiksem, Belgium. Within a period of 30 days, the returned products will be reimbursed excluding the shipping costs incurred by the consumer.
 3. Flying Fox BV is niet verantwoordelijk voor de eventuele schade die voortvloeit uit het verkeerdelijk gebruiken van de geleverde producten.
  Flying Fox BV is not responsible for any damage resulting from incorrect use of the delivered products.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht / Article 8 – Exclusion of the right of withdrawal

 1.  De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop van een product af te zien:
  The consumer does not have the right to cancel the purchase of a product:
 2. voor de levering van producten die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.
  b. voor kranten, publicaties, tijdschriften en magazines
  c. voor producten waarop een solden/korting van toepassing was.
  for the delivery of products that have been manufactured according to the specifications of the consumer or that have a clear personal character.
  b. for newspapers, publications and magazines
  c. for products that were subject to a sales / discount.

Artikel 9 – Klachtenregeling / Article 9 – Complaints

 1. Klachten kunnen naar Flying Fox BV, Antwerpse Steenweg 73,2620 Hemiksem, België gestuurd worden of via email naar info@flying-fox.be.
  Complaints can be sent to Flying Fox BV, Antwerpse Steenweg 73,2620 Hemiksem, Belgium or via email to info@flying-fox.be.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Flying Fox BV nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
  Complaints about the implementation of the agreement must be submitted promptly, fully and clearly described to Flying Fox BV after the consumer has found the defects.
 3. De ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Flying Fox BV binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  The submitted complaints will be answered within a period of 14 days from the date of receipt. If a complaint requires a foreseeable longer processing timeFlying Fox BV will reply within the period of 14 days with a message of receipt and an indication when the consumer can expect a more detailed answer.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling (Artikel 14).
  If the complaint cannot be resolved in mutual consultation, a dispute arises that is subject to the dispute settlement procedure (art. 14)

Artikel 10 – Vrijwaring/Disclaimer / Article 10 – Disclaimer

 1. Er is veel aandacht en zorg besteed aan deze webwinkel. Wij streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kunnen wij nooit garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Flying Fox BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.
  A lot of attention and care has been given to this web store. We strive to ensure that all information is as complete, correct, understandable, accurate and current as possible. Despite all the constant efforts, we can never guarantee that the information provided is complete, correct, accurate or updated. If the information provided on (or via) the site shows shortcomings, we will make every effort to correct that as quickly as possible. Flying Fox BV cannot be held liable for direct or indirect damage resulting from the use of the site or the information made available on or via the site.
 2. Flying Fox BV behoudt zich het recht om regelmatig wijzigingen aan producten of prijzen door te voeren met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving.
  Flying Fox BV reserves the right to regularly make changes to products or prices with immediate effect and without notice.
 3. Flying Fox BV behoudt zich het recht om alle informatie op de website ten allen tijde aan te passen.
  Flying Fox BV reserves the right to change all information on the website at any time.

Artikel 11 – Intellectuele eigendommen / Article 11 – Intellectual property

 1. De teksten,  afbeeldingen, handelsnamen op de website en de domeinnamen zijn beschermd door intellectuele rechten en zijn eigendom van Flying Fox BV en heeft het recht deze te gebruiken en te tonen op haar website.
  All texts, images, trade names on the website and the domain names are protected by intellectual rights and are the property of Flying Fox BV and have the right to use and display them on its website.
 2. Voor reproductie of verspreiding is altijd concrete en voorafgaande schriftelijke toestemming vereist van Flying Fox BV.
  Reproduction or distribution always requires concrete and prior written permission from Flying Fox BV.

Artikel 12 – Gebruiksrichtlijnen / Article 12 – User guidelines

De gebruiker van de website verklaart zich om:

 • niets te verrichten dat het gebruik van deze website door andere gebruikers verhindert.
 • niets te verrichten dat het functioneren of de veiligheid van de website in het gedrang brengt.
 • geen virussen, trojans of andere schadelijke bestanden op te laden.
 • geen gebruik te maken van andermans gebruikersnaam en paswoord of een poging hiertoe ondernemen.
 • alle auteurs- en intellectuele rechten van de informatie en producten te respecteren.

The user of the website declares that:

 • do nothing that prevents the use of this website by other users.
 • do nothing that compromises the functioning or safety of the website.
 • not to load viruses, trojans or other harmful files.
 • not to use or attempt to use another person’s username and password.
 • to respect all copyright and intellectual rights of the information and products.

Artikel 13 – Privacy policy / Article 13 – Privacy policy

Flying Fox BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en haar klanten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de consument ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken de gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met de toestemming van de consument. Flying Fox BV zal de persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de bestelling.

Flying Fox BV respects the privacy of all users of its site and its customers and ensures that the personal information provided by the consumer is treated confidentially. We use the data to process the orders as quickly and easily as possible. We will only use this data with the consent of the consumer. Foxy Olive BV will not sell the personal data to third parties and will only make it available to third parties that are involved in processing the order.

Flying Fox BV gebruikt de verzamelde gegevens om aan haar klanten volgende diensten te leveren:

 1. Als een bestelling wordt geplaatst, is de naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens van de consument nodig om de bestelling uit te voeren en van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
 2. Om het winkelen bij Flying Fox BV zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot de bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kan ook de website gepersonaliseerd reageren.
 3. Het e-mailadres van de consument wordt gebruikt om hem/haar te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als de consument bij Flying Fox BV een bestelling plaatst, worden, indien gewenst, de gegevens van de consument bewaard. De consument kan een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens niet bij iedere nieuwe bestelling ingevuld hoeven te worden.
 4. Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.  Als de consument besluit een recensie te schrijven, kan er zelf gekozen worden om naam of andere persoonlijke gegevens toe te voegen. We zijn benieuwd naar de meningen van de bezoekers, maar behouden tevens het recht bijdragen die niet aan onze voorwaarden voldoen niet te publiceren.
 5. Als de consument reageert op een actie of prijsvraag, worden naam, adres en e-mailadres gevraagd. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.

Flying Fox BV uses the collected data to provide the following services to its customers:

 1. When an order is placed, the name, e-mail address, delivery address and payment details of the consumer are required to execute the order and to keep it informed of its progress.
 2. To make shopping at Flying Fox as pleasant as possible, we store with your permission your personal details and the details regarding the order and the use of our services. This also allows the website to respond in a personalized way.
 3. The e-mail address of the consumer is used to inform him / her about the development of the website and about special offers and promotions. If the consumer places an order with Flying Fox BV, if desired, the consumer’s details are saved. The consumer can provide a user name and password so that name and address, telephone number, e-mail address, delivery and payment details do not have to be entered with every new order.
 4. Information about the use of our site and the feedback we receive from our visitors helps us to further develop and improve our site. If the consumer decides to write a review, you can choose to add your name or other personal information. We are curious about the opinions of the visitors, but also reserve the right not to publish contributions that do not meet our conditions.
 5. If the consumer responds to a promotion or competition, name, address and e-mail address are requested. We use this information to carry out the promotion, to announce the winner (s), and to measure the response to our marketing campaigns.

Artikel 14 – Geschillen, toepasselijk recht en bevoegdheid / Article 14 – Disputes, applicable law and jurisdiction

 1. Bij eventuele geschillen tussen de consument en Flying Fox BV is het Belgische recht van toepassing en is het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van de bedrijfszetel van Flying Fox BV bevoegd.
  In the event of any disputes between the consumer and Flying Fox BV, Belgian law is applicable and the justice of the peace in the canton or the courts of the district of the headquarters Flying Fox BV has jurisdiction.